Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a zodpovědně dbáme na jejich ochranu a zabezpečení. Prostřednictvím těchto zásad Vás jako subjekty osobních údajů informujeme o účelu zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování, o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich příjemcích, době uchovávání a o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část těchto Zásad vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@hjak.cz

Správce osobních údajů:

Mgr. Jakub Houžvic, advokát

se sídlem Štefánikova 1347, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 021 59 074

zaps. v seznamu advokátu ČAK ev. č. 15179

tel: 326 210 233, email: office@hjak.cz

Zpracováváme osobní údaje svých klientů, abychom jim mohli poskytovat sjednané právní služby, příp. pro naplnění povinností vyplývajících jí z příslušných obecně závazných právních předpisů, třetích osob v souvislosti s námi poskytovanými službami, zaměstnanců, dodavatelů zboží a služeb.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ apod.
 • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.;
 • finanční údaje – číslo bankovního účtu;
 • údaje o vztahu subjektu údajů k advokátní kanceláři
 • údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností advokátní kanceláře jako zaměstnavatele
 • údaje, které advokátní kanceláři poskytli její klienti nebo jejich právní zástupci v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • jakékoli další, výše kategoricky nevymezené osobní údaje poskytnuté advokátní kanceláři subjektem údajů.

Účel zpracování

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě důvodů předvídaných nařízením GDPR, tedy na základě plnění smlouvy s klientem, oprávněného zájmu a plnění svých zákonných povinností;

Právním základem pro toto zpracování ze strany advokátní kanceláře je:

 • poskytování právních služeb a plnění dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv vč. vedení dokumentace a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona o advokacii, daňových předpisů a stavovských předpisů
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy
 • odpovědi potenciálním klientům (tj. osobám před uzavřením smlouvy na základě jejich žádosti)
 • plnění povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

Oprávněnými zájmy advokátní kanceláře jako správce jsou především zájem na řádném a bezpečném chodu advokátní kanceláře, na plnění uzavřených smluv, resp. zájem na možnosti legitimního a efektivního uplatnění nároků z těchto smluv plynoucích.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Bezpečnostní opatření

Protože dbáme na bezpečnost osobních údajů, přijali jsme taková organizační a technická opatření, která tyto osobní údaje v elektronické i fyzické podobě s ohledem na závažnost jejich zpracování dostatečně ochrání před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či neoprávněným zpřístupněním.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, účetní služby, obchodní partneři – advokáti, kteří zastupují naší advokátní kancelář, orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii ani žádné mezinárodní organizaci.

Práva subjektu osobních údajů

Jako subjekt osobních údajů máte následující práva:

Právo na informace

 • máte právo na poskytnutí informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého účelu
 •  

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody, v situaci, kdy zpochybňujete správnost osobních údajů či oprávněnost jejich zpracování

Právo vznést námitku

 • máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, na základě které ověříme, neexistují předpoklady pro zákaz zpracování údajů. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Vedle práva vznést námitku správci osobních údajů, máte právo obrátit na příslušný dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na opravu

 • máte právo požádat o nápravu v případě podezření na nesprávnost osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů

 • máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo na jejich předání jinému správci

Uplatnění práv klienta

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím advokátní kanceláře na výše uvedených kontaktních údajích advokátní kanceláře.

Povinnost mlčenlivosti

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Stížnost

Pokud jste jakkoliv nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů můžete podat stížnost:

 • správci (advokátní kanceláři) písemně na adresu Mgr. Jakub Houžvic, advokát, se sídlem Štefánikova 1347, 293 01 Mladá Boleslav, nebo elektronicky na emailovou adresu: office@hjak.cz, případně prostřednictvím datové schránky IDDS: yqdkdm8, nebo
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Soubory COOKIE

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.