Články - aktuální témata

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

Aneb zjistili jste, že Vy nebo Váš známý vlastní nemovitost a jste zahrnuti v seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem?

Jste si jistí, že veškeré nemovitosti po Vašich předcích byly v dědickém řízení rozděleny? Nejste vlastníky „zapomenuté“ nemovitosti? Na tyto otázky Vám pomůže najít odpověď seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky v katastru nemovitostí, který byl v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zveřejněn Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též „ÚZSVM“) a posléze i obecními úřady.  V důsledku změny koncepce katastru nemovitostí může mít v určitých případech liknavost závažné dopady na vlastnická práva dotčených osob.

Při zpracování a následném zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem postupoval ÚZSVM v souladu s novou právní úpravou dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále též „katastrální zákon“), jež nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Uvedeným katastrálním zákonem byla ÚZSVM uložena povinnost vést a zveřejnit evidenci všech nemovitostí, u nichž nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určitě identifikováni vlastníci, přičemž v praxi se jedná zejm. o případy, kdy je v katastru nemovitostí uvedeno pouze jméno a příjmení vlastníka bez dalších údajů, jako je rodné číslo, bydliště, popř. je uvedeno pouze jméno vlastníka a obec. V řadě případů se bude často jednat o případy pozapomenutých nemovitostí, které se např. omylem neprojednaly v dědickém řízení a jsou tak evidovány stále na původní a již nežijící vlastníky, navíc nedostatečně označené.

Nechcete pozbýt svých vlastnických práv k nemovitostem ve prospěch státu? Přihlaste se o svá práva

Dané problematice a seznamu nemovitostí by měla být věnována značná pozornost, a to s ohledem na skutečnost, že dle ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) platí, že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil. V takovém případě pak v souladu s ust. § 1045 odst. 2. občanského nabývá vlastnické právo k takto opuštěné nemovité věci stát. Lze konstatovat, že dnem 1. 1. 2014 započala běžet desetiletá lhůta, po kterou se můžete o své vlastnické právo aktivně přihlásit a prokázat jeho existenci a tím i předejít jeho případnému zániku a přechodu vlastnického práva ke svým nemovitostem na stát.

Lze jen doporučit, aby tak vlastníci, jejichž nemovitosti jsou uvedeny v seznamu nemovitostí zveřejněných UZSVM, učinili co nejdříve. Včasné řešení celé záležitosti s sebou nese vyšší šance na úspěšné doložení a prokázání Vašeho vlastnického práva než zahájení takového řízení s odstupem několika let.

Pokud jste jedním z těchto vlastníků, měl byste se neprodleně obrátit na ÚZSVM a přihlásit se o své vlastnické právo. Bude zároveň nezbytné doložit své vlastnické právo příslušnými listinami nebo ho uplatnit cestou občanskoprávního řízení. Občanskoprávní řízení bude nutné zejména za situace, kdy stávající listiny nebudou dostačující pro nápravu stavu v katastru nemovitostí. Prokázání a doložení vlastnického práva může být vázáno i na nutnost dodatečného projednání dědictví, pokud se zjistí, že jde o nemovitosti ve vlastnictví např. Vašich předků, kteří již nežijí.

V této souvislost lze poukázat na skutečnost, že ÚZSVM má sice povinnost v součinnosti s obecním úřadem provést šetření k dohledání vlastníka v dostupných evidencích a posléze takto dohledaného vlastníka individuálně vyrozumět, nicméně s ohledem na značné množství těchto případů je otázkou, zda šetření ze strany ÚZSVM bude dostatečné, případně bude učiněno dostatečně včas tak, aby dotčený vlastník mohl uplatnit svá vlastnická práva. Navíc lze konstatovat, že i kdyby nebyl individuálním způsobem dotčený vlastník vyzván, což vzhledem k často jen velice kusým údajům o vlastníkovi nemovitosti nebude výjimkou, pak to nic nemění na výše uvedené lhůtě, neboť všichni takto nedostatečně označení vlastníci byli v současnosti vyzváni k doložení svého vlastnického práva výzvou ÚZSVM zveřejněnou i na úředních deskách obcích, v nichž se dotčené nemovitosti nacházejí.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze jen doporučit dotčeným vlastníkům, aby v této souvislosti vyhledali odbornou pomoc.

V této souvislosti je navíc nutno poukázat, že o předmětný seznam ÚZSVM by se neměli zajímat jen vlastníci nemovitostí, ale rovněž osoby, které žádné nemovitosti nevlastní. Je tomu tak z toho důvodu, že mohou být potenciálními dědici osoby, která byla vlastníkem nějaké nemovitosti a již nežije, ovšem nadále je v katastru nemovitostí na její jméno evidovaná nějaká nemovitost. Je rovněž nutno podotknout, že příslušná úprava se vztahuje i na osoby oprávněné z jiných věcných práv, typicky oprávněných osoby z titulu věcných břemen, zástavních práv atd.

Práva náleží bdělým

Vzhledem k závažným dopadům, které může zveřejněný seznam nemovitostí mít na konkrétní vlastníky, důrazně doporučujeme prostudování příslušných seznamů ÚZSVM zveřejněných též na úředních deskách příslušných obcí (zde však zpravidla pouze ve vztahu k nejbližšímu okolí, popř. kraji) a v případě, že byste zde objevili své jméno nebo jméno některé osoby, jejímž dědicem byste mohl být, vyhledání odborné pomoci v této záležitosti. Není totiž v zájmu těchto dotčených osob vyčkávat příslušné výzvy ze strany ÚZSVM, neboť tato může dojít dotčené osobě s odstupem i několika let, kdy může být opět o něco obtížnější zajistit veškeré potřebné podklady a zjednat nápravu a zabránit tak negativnímu důsledku v podobě ztráty vlastnického práva.

Mgr. Jakub Houžvic, advokát advokátní kanceláře HJAK

Mgr. Tereza Ječná, advokátní koncipient advokátní kanceláře HJAK